Sezioni - Poesia

Accurrei!

de Faustinu Onnis. Incoronau de is appendizius bellus e allirgus che muttetus festosus sezzis in artu, accanta de is celus, e donas vida a fillus dignitosus, elegantis che rosas e gravellus chi mudant s’aspettu de is sposus prenus de grazia, che santus cun velus, adoraus in is cresias, gioiosus. Sorti tengas Casteddu Patria Nostra giai chi in Sardigna ses postu po ghia de unu populu onestu, fattu apposta po binci dognia tirria e sangiosia, accorrada intra costa e costa, in is carreras de sa terra mia. Bivi Casteddu, cun coru sublimau sa sorti bella chi Deus t’hat donau. Esti in sa preneta nostra de ominis, chi is cosas fattas de nosu arruant; ma est in sa propriu preneta chi a pustis is...

Leggi

Li roddi di lu tempu

de Aldo Salis. L’aggiu liaddi a ippau li roddi di lu tempu eppoi l’aggiu appiccaddi a cabizzari di lu jogguru ruju di lu sori. E abà lu buggju freddu di la mosthi ha la matessi luzi di la primavera; abà li cojbi famiddi di li me’ pauri si so arressi buziendi sobbr’a lu muru isciaraddu di l’isgiabbiddura. L’aggiu liaddi a ippau li roddi di lu tempu eppoi l’aggiu appiccaddi affaccu a la madrigga frescha di la vidda. E abà no vi so mancu più carreri pagosa semmu tutti già arribiddi; abà li titti secchi di mamma hani un riu dozzi di latti pa li me’ zentu fraddeddi. L’aggiu liaddi a ippau li roddi di lu tempu eppoi l’aggiu appiccaddi a un’ara di lu balloni maccu di la fantasia. E abà la...

Leggi

Campani

de Giulio Cossu. Musiga di lu poaru, campani chi almunizzani un tempu sculuritu di sempri. ‘Eti a sunà pal me la turrata di cheddhi chi biulani palduti o l’ansia d’un paesi chi tendi a un celu nou. E sutt’a teuli chi l’anni cunsumani cun tarruli custanti e senza scampu, ‘eti a sciultà alti ‘iti da abbracci d’illusioni di sposi appassiunati. L’ea di li funtani spicchjà de’ illu bolu l’unda di dugna toccu. E steddhj ‘ani a ghjucà in stritti acciuttulati o in lettu di riu tra pezzi d’un passatu chi si presenta nou. Lu passu di la molti è cuatu illu toccu chi pendi sutt’a l’abbagliu di dugna soli o a notti o in fumaccia nimmica come un misteru chi a sonu vostru si ‘o ispaglì, o campani...

Leggi