Sezioni - Narrativa

Sa memoria

de Ignazio Lecca. Policarpo Mereu teniat bint’annus candu fiat depiu partiri po sa gherra. Anzis de ddi dispraxiri, hiat esaminau sa cosa cun diligenzia e ddi fiat parta una bella avventura: “Torru eroi!”, si fiat bantau cun Filippa Canu, sa picciocca sua. Issa non hiat arrespostu e Policarpo fiat partiu cun cussu silenziu in sa cuscienzia: “Eroi!”, hiat ripitiu, dispidendusì. Candu fiat torrau de sa gherra, di annus ndi teniat bintises, unas cantus medaglias, feridas in totu su corpus e unu scorriu mannu aintru. Sa dì, a dd’abettai in stazioni, nci fiant totus: su sindigu a fascia, su predi a cotta bianca cun chierichettus, gruxi i aspersoriu di acua santa, is pipius de scola, sa banda...

Leggi