Sezioni - Musa Sassaresa

Li roddi di lu tempu

de Aldo Salis. L’aggiu liaddi a ippau li roddi di lu tempu eppoi l’aggiu appiccaddi a cabizzari di lu jogguru ruju di lu sori. E abà lu buggju freddu di la mosthi ha la matessi luzi di la primavera; abà li cojbi famiddi di li me’ pauri si so arressi buziendi sobbr’a lu muru isciaraddu di l’isgiabbiddura. L’aggiu liaddi a ippau li roddi di lu tempu eppoi l’aggiu appiccaddi affaccu a la madrigga frescha di la vidda. E abà no vi so mancu più carreri pagosa semmu tutti già arribiddi; abà li titti secchi di mamma hani un riu dozzi di latti pa li me’ zentu fraddeddi. L’aggiu liaddi a ippau li roddi di lu tempu eppoi l’aggiu appiccaddi a un’ara di lu balloni maccu di la fantasia. E abà la...

Leggi