Li roddi di lu tempu

de Aldo Salis.


L’aggiu liaddi a ippau
li roddi di lu tempu
eppoi l’aggiu appiccaddi a cabizzari
di lu jogguru ruju
di lu sori.
E abà
lu buggju freddu di la mosthi
ha la matessi luzi
di la primavera;
abà
li cojbi famiddi di li me’ pauri
si so arressi buziendi
sobbr’a lu muru isciaraddu
di l’isgiabbiddura.

L’aggiu liaddi a ippau
li roddi di lu tempu
eppoi l’aggiu appiccaddi affaccu
a la madrigga frescha
di la vidda.
E abà
no vi so mancu più carreri
pagosa semmu tutti
già arribiddi;
abà
li titti secchi di mamma
hani un riu dozzi di latti
pa li me’ zentu fraddeddi.

L’aggiu liaddi a ippau
li roddi di lu tempu
eppoi l’aggiu appiccaddi a un’ara
di lu balloni maccu
di la fantasia.
E abà
la fora chi mi sei cuntendi
l’aggiu vividda eu
forsi propriu arimani;
abà
l’isthrazzi vecci chi posthu
so majmari lusthraddi di l’asthari
di la me’ libasthai.

Aggiungi commento

Commenta