Anninnia antiga

de Aquilino Cannas.


A Bau de su Levadizzu
quattru gherreris
in cumpostura ‘e festa
passant s’Arriu Mudu,
s’Arriu de su Scurìu.

Passant asutta ‘e su Castiu ‘e su Rei,
sempri inguni cravau, sempri incillìu.
Ma chi a lenu, cumprìu,
abbasciat immoi s’arma grai
finas a terra.

In cadrigoni,
in mesu a sa turma intendia,
portant a coddu una santa.
Una santa in mantu ‘e dolu.
Una santa chi tenit in coa,
imprassau, unu gherreri mortu.

Si firmant, dd’arrimant a terra
giustu po dd’apposentai
in d’unu grandu nicciu.

No currit spera in su rochili,
nè alientu ‘e bentu:
no s’intendit sulidu.

Sceti is fraccadoris,
barigau su Ponti ‘e Tancadura
si movint. E cun accias de brunzu,
a brazzus pesaus ind’arziant sa luxi
po fai prus manna corti.

“Nostra Mamma Antiga e Dolorosa
de custu populu mali unìu,
de custus fillus tuus mali assortaus,
chi no arrenescis mai a poni’ impari
e chi no t’asselias mai, ascurta:…”.

Nisciunu intendiu.

Surda, a bucca siddia i a ogus serraus
stesiada in issa e totu est anninniendi:
“Anninnia anninnia
sanguni de su coru miu
boccìu mi dd’hant
facci a is lacanas appari
fertu a is palas mi dd’hant
a sa fidada
sterrinau mi dd’hant
a s’umbra de is landaris
anninnia anninnia…”

A conca incrubada, citìus
ascurtant s’attitidu sene boxi,
su prantu imperdau, immoi
chi fatta cirdina s’est:
fatta de brunzu.

In pizzu ‘e monti
de Nuraxi ‘e Susu,
de Santu Francau, dì e notti
arretumbant rancisonus cantus:
s’arraspinosa roda
de su pilloni pruinu e de sa zonca…
zunchius de mala fortuna
comenti arrepicus de campana mala.

Aggiungi commento

Commenta