Sezioni - Musa Campidanesa

Lamentu mineri

de Mario Licheri. Il 4 settembre del 1904, a Buggerru, i soldati spararono contro i minatori in sciopero. Buggerru in quel tempo contava diecimila abitanti; tremilacinquecento erano operai. Quasi come Porto Torres ai tempi della SIR. Cantat su mari canzoni minera. Cantat scudendi sanguni e calamina. Scudendi bruvura de mina, sprigus de sali e ispuma, in su port’’e Buggerru. Sulat su bentu cun ghitarras de milli dimonius, sulat sonus de trunfa, sanguni de prumoni e morti luxenti de ispinas de quarzu. Hant acuau is campanas in su puzzu ‘e sa mina. Passus de pruini grogu, aproillant de dogna scurìu facci ‘e su soli nou, is Mortus de Buggerru, a is dexi de mengianu. Chen’’e bandera ne cantus...

Leggi

Anninnia antiga

de Aquilino Cannas. A Bau de su Levadizzu quattru gherreris in cumpostura ‘e festa passant s’Arriu Mudu, s’Arriu de su Scurìu. Passant asutta ‘e su Castiu ‘e su Rei, sempri inguni cravau, sempri incillìu. Ma chi a lenu, cumprìu, abbasciat immoi s’arma grai finas a terra. In cadrigoni, in mesu a sa turma intendia, portant a coddu una santa. Una santa in mantu ‘e dolu. Una santa chi tenit in coa, imprassau, unu gherreri mortu. Si firmant, dd’arrimant a terra giustu po dd’apposentai in d’unu grandu nicciu. No currit spera in su rochili, nè alientu ‘e bentu: no s’intendit sulidu. Sceti is fraccadoris, barigau su Ponti ‘e Tancadura si movint. E cun accias de brunzu, a brazzus pesaus ind’arziant...

Leggi

Accurrei!

de Faustinu Onnis. Incoronau de is appendizius bellus e allirgus che muttetus festosus sezzis in artu, accanta de is celus, e donas vida a fillus dignitosus, elegantis che rosas e gravellus chi mudant s’aspettu de is sposus prenus de grazia, che santus cun velus, adoraus in is cresias, gioiosus. Sorti tengas Casteddu Patria Nostra giai chi in Sardigna ses postu po ghia de unu populu onestu, fattu apposta po binci dognia tirria e sangiosia, accorrada intra costa e costa, in is carreras de sa terra mia. Bivi Casteddu, cun coru sublimau sa sorti bella chi Deus t’hat donau. Esti in sa preneta nostra de ominis, chi is cosas fattas de nosu arruant; ma est in sa propriu preneta chi a pustis is...

Leggi