Sezioni - Musa Campidanesa

Canzoni, naramì

de Benvenuto Lobina. Canzoni, naramì su chi has biu, canzoni ‘e malasorti e de amori, cantàda in setti nottis de lugori cantàda in setti nottis de scurìu. Canzoni macchillotta e bagamunda, torràda ‘e Campidanu cun su tallu, intrendi t’hapu biu in mesu ballu a zùmiu, che perda scutt’a frunda. Ma ti ndi ses fuìa cun su ‘entu, canzoni poberitta e prantulea, fuìa ‘e su cuili e de sa lea po ci acabai in d’unu bastimentu. E in d’unu bastimentu ses torrada, canzoni, senza ‘e prexu ne sentidu; ti scurtat calincunu mesu scidu, sa luna no, sa luna nc’est intrada. Però sa luna in celu had’a torrai si abarras, canzoni, in domu tua, cantendu po s’amori fattu a cua, poi is ogus nieddus de gomai. Po chini...

Leggi